Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Na podstawie art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 (dalej – RODO) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zbigniew Wójcik, Przemysław Pezacki, Trans-Byd sp.j ul. Fordońska 393, 85-790 Bydgoszcz, dalej ADO).
 2. ADO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: biuro@transbyd.pl , na adres siedziby wskazany wyżej lub tel: +48525830836
 3. Twoje dane osobowe:
  1. będą przetwarzane w celu korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi,
  2. w oparciu o Twoją zgodę, na podstawie art. 6 lit. a RODO,
  3. będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji i po udzieleniu odpowiedzi zostaną usunięte w terminie do 3 miesięcy.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić albo uniemożliwić prowadzenie korespondencji.
 5. Możesz odwołać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 6. Na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie są podejmowane wobec Ciebie żadne zautomatyzowane decyzje (przy użyciu technik komputerowych), w oparciu o profilowanie.
  1. Jeżeli dane miałby zostać wykorzystane w innym celu niż wskazany wyżej zostaniesz o tym odrębnie poinformowana/ny.
 7. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  1. pracownikom i współpracownikom ADO posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Kontrahentów, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
  2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla ADO (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych),
  3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w szczególności organom publicznym.
 8. Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar UE/EOG.
 9. Możesz w każdej chwili zażądać:
  1. dostępu do danych osobowych, co będzie zrealizowane poprzez przedstawienie na piśmie wiernej kopii tych danych albo poprzez bezpośredni do nich wgląd z zachowaniem przepisów porządkowych przedsiębiorstwa,
  2. sprostowania danych osobowych, o ile są niepełne lub niezgodne z rzeczywistością.
 10. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się uzasadniony, jego wniesienie skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych.
 11. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe, są przetwarzane bezpodstawnie, są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo na czas rozpoznania wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych – co oznacza, że dane osobowe będą wówczas tylko przechowywane.
 12. Możesz zażądać usunięcia danych osobowych, jeżeli byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli wniesiony sprzeciw okazał się uzasadniony („prawo do bycia  zapomnianym”).
 13. Masz prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych. Dane otrzymasz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 14. W przypadku niegodnego z prawem przetwarzania danych osobowych służy Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 01.